Żyć Dobrze

separacja rozwod

Jaka jest różnica między separacją a rozwodem?

Rozwód i separacja to pojęcia prawa cywilnego, zdefiniowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Oba pojęcia odnoszą się do prawnego uregulowania sytuacji małżonków, których związek się nie układa i którzy planują rozpocząć życie w rozłączeniu. W sytuacji, w której małżeństwo uległo zupełnemu rozkładowi, małżonkowie mogą zdecydować się na separację. Do orzeczenia rozwodu konieczne jest dodatkowo, by rozkład pożycia małżeńskiego był także trwały.

 

Od separacji sądowej odróżnia się tzw. separację faktyczną, która oznacza, że mąż i żona postanawiają żyć osobno i zrywają wspólne pożycie, bez prawnego uregulowania takiego stanu rzeczy. W takiej sytuacji w świetle prawa, z powodu braku odpowiedniego orzeczenia sądowego, nadal pozostają w związku małżeńskim ze wszystkimi tego konsekwencjami, również w sferze majątkowej.

W przypadku wątpliwości co do konsekwencji prawnych rozwodu i separacji warto skontaktować się z adwokatem. Jednym z miejsc, gdzie pracują prawnicy specjalizujący się w sprawach rodzinnych, jest Kancelaria Adwokacka Iwony Zygmunt-Kamińskiej, mająca siedzibę w Warszawie. Szczegółowa oferta kancelarii znajduje się na stronie internetowej kancelaria-zk.pl.

Pracujący w kancelarii adwokaci i aplikanci adwokaccy posiadają doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, takich jak: rozwody, separacje, sprawy o uregulowanie kontaktów, o alimenty i pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej. Kancelaria zapewnia również kompleksową pomoc prawną w sprawach cywilnych i gospodarczych, spadkowych, karnych, oraz z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego. Zakres świadczonych usług obejmuje zarówno reprezentację klientów przed sądami, jak również udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, umów oraz opinii prawnych.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, można wystąpić do sądu o orzeczenie rozwodu w sytuacji, w której pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi. Natomiast dla orzeczenia separacji wystarczające jest ustalenie, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu rozkładowi, nie jest wymagane by rozkład ten był trwały.

 

Zupełny rozkład jest jedną z najważniejszych przesłanek orzeczenia separacji, jak również rozwodu Oznacza on zanik wszelkich więzi łączących małżonków tj. więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Natomiast rozkład pożycia uznaje się za trwały wtedy, gdy na tle okoliczności konkretnej sprawy można przypuszczać, że powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.

Skutkiem rozwodu jest definitywne zakończenie małżeństwa. Małżonkowie mogą zawrzeć nowy związek małżeński, nie są już zobowiązani do wzajemnej pomocy. Jeżeli w małżeństwie obowiązywał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, od momentu uprawomocnienia się rozwodu, wspólność majątkowa ustaje, zaś małżonkowie stają się współwłaścicielami poszczególnych składników wspólnego majątku. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem USC, powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Głównym celem separacji sądowej jest prawne uregulowanie separacji faktycznej, a także umożliwienie małżonkom przemyślenia celowości rozstania i ewentualnego powrotu do wspólnego pożycia. Orzeczenie separacji ma co do zasady skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa, przy czym małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa. Nadto, jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy.

Jeżeli małżonkowie pozostający w separacji podejmą decyzję o podjęciu pożycia na nowo, sąd na ich zgodne żądanie, orzeknie o zniesieniu separacji.

O pomoc w sprawach o rozwód i separację można zgłosić się do prawnika, specjalizującego się w sprawach rodzinnych. Grono takich prawników pracuje w Kancelarii Adwokackiej Iwony Zygmunt-Kamińskiej (kancelaria-zk.pl). Kancelaria działa z poszanowaniem dla tradycji polskiej adwokatury, przestrzegając zasad praktyki zawodowej i dobrych obyczajów.

 Reklama