Żyć Dobrze

Ślubne formalności

Ślubne formalności

Na wielu przychodzi taki czas, że nie wiedzieć czemu podejmują decyzję o zawarciu związku małżeńskiego. Ślub to impreza raczej wyjątkowa i w dobrym układzie powinno się go brać raz w życiu. Wiadomo, że bywa różnie i nikt nikogo nie powinien oceniać. Podejmując jednak decyzję o ślubie warto zapoznać się z formalnościami, przez które trzeba przebrnąć.

 

ŚLUB KONKORDATOWY

Wybór parafii:

Według zwyczaju narzeczeni decydują się na parafię panny młodej. Nie jest to jednak konieczność - ślub można zawrzeć w dowolnej parafii. W kancelarii parafialnej uzgadniamy datę uroczystości i wszystkie szczegóły związane z jej przebiegiem. Należy to zrobić wcześnie, w zależności od wielkości parafii od 3 do 6 miesięcy przed wymarzoną datą ślubu.

Urząd Stanu Cywilnego:

Ślub zawarty wyłącznie w kościele nie jest uznawany przez polskie prawo. Aby był on konkordatowy (czyli kościelny z mocą prawną), konieczne jest uzyskanie specjalnego zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Przychodzimy do USC z dowodami tożsamości oraz odpisami aktów urodzenia, wypełniamy specjalne druki (m. in. oświadczenia o przyjmowanych po ślubie nazwiskach), wnosimy stosowne opłaty. Dostajemy akt małżeństwa i zaświadczenie dla parafii, które ważne jest tylko przez trzy miesiące. Nie należy więc załatwiać spraw w USC zbyt wcześnie, by dokument nie stracił ważności.

Protokół przedślubny:

Wyposażeni w powyższe zaświadczenie oraz metryki chrztu i świadectwa bierzmowania wracamy do parafii, gdzie spisany zostanie protokół kanoniczny badania narzeczonych. Rozmowa ma na celu ustalenie stopnia pokrewieństwa między narzeczonymi, pytania dotyczą także okoliczności podjęcia decyzji o małżeństwie (ewentualny przymus) i zamiarów przyszłej młodej pary co do wychowania potomstwa zgodnie ze wskazaniami Kościoła.

Katechezy dla narzeczonych:

Dotyczą duchowego przeżycia sakramentu małżeństwa, poruszają tematy ważne we wspólnym życiu (np. metody antykoncepcji akceptowane przez Kościół). Mają formę czterech cotygodniowych spotkań bądź dwudniowych weekendowych wykładów. Uczestniczenie w nich jest obligatoryjne w większości parafii.

Zapowiedzi:

Jeżeli załatwiacie formalności w parafii narzeczonej, obowiązek ogłoszenia daty ślubu we własnej parafii spoczywa jedynie na narzeczonym. Po dwóch niedzielach wygłaszania zapowiedzi otrzymuje on od proboszcza zaświadczenie, które należy donieść do parafii narzeczonej.

Świadkowie:

Mniej więcej dwa tygodnie przed ślubem należy podać w kancelarii parafialnej dane Waszych świadków. Obecność świadków nie jest wymagana - aby przygotować akt małżeństwa, konieczne są ich dowody osobiste.

Kartka do spowiedzi św.:

Jest ona świadectwem przeżytego przez Was sakramentu pokuty. Dokument ten jest wymagany w dniu ślubu.

Dzień ślubu:

Nie zapomnijcie dowodów osobistych, kartek ze spowiedzi i - oczywiście - obrączek! Przed rozpoczęciem uroczystości narzeczeni wraz ze świadkami podpisują zaświadczenia o zawarciu małżeństwa. Na tym koniec formalności, pozostaje sam sakrament. Liturgia sakramentu małżeństwa będzie miała taki porządek, jaki wcześniej uzgodniliście z księdzem.

ŚLUB CYWILNY

Dokumenty I.
Zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa.

1. Dowody osobiste zamierzających zawrzeć małżeństwo.
2. Odpisy skrócone aktów urodzeń, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w miejscowym USC.
3. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.

Ponadto:

Od osób, które pozostawały już w związku małżeńskim:

- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych);
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów).

Od nieletnich kobiet:

- prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.

Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika:

- prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika;
- pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

Od cudzoziemców:

- dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu;
- pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC względnie w urzędzie konsularnym albo przed notariuszem wg miejsca zamieszkania za granicą;
- dowód tożsamości (paszport).

Dokumenty II.
Zawarcie związku małżeńskiego.

1. Dowody osobiste zawierających związek małżeński (paszport od cudzoziemców).
2. Dowody tożsamości dwóch świadków.

Termin rejestracji związku małżeńskiego:

Niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.

Zmiana nazwiska:

Według nowych rozporządzeń USC zakłada, iż małżonkowie pozostają przy swoich dotychczasowych nazwiskach. W celu zmiany nazwiska należy złożyć podanie, w którym określimy zmianę, np.: żona przyjmuje nazwisko dwuczłonowe albo nosić będzie nazwisko męża.

Opłaty:

Sporządzenie aktu małżeństwa podlega opłacie skarbowej a jej wysokość poda ci urzędnik USC.